Menu

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Frøstrup-Hannæs Idrætsforening. Dens hjemsted er Thisted kommune.

Foreningen er en sammenslutning af FRØSTRUP IDRÆTSFORENING hjemmehørende i Hanstholm kommune og HANNÆS IDRÆTSFORENING hjemmehørende i Thisted kommune.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme idrætten i Frøstrup-Hannæs ' naturlige område.

§ 3. Optagelse af medlemmer

Foreningen optager aktive og passive medlemmer.

§ 4. Udmeldelse

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftelig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftelig varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen.

§ 5. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, indkaldes med mindst 8 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage for generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer over 14 år, samt alle forældre til aktive under 14 år.

Bestyrelse, trænere, kampfordeler samt dommerpåsætter er altid fødte passive medlemmer.

Ingen person har mere end 1 stemme, og stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

6 . Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse på 7 medlemmer.
-        Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen.
-        På ulige år vælges 4 medlemmer.
-        På lige år vælges 3 medlemmer.
6. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 7. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. § 11 og § 12.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra blot et stemmeberettiget medlem afstemningen foregå skriftligt. I personspørgsmål fordres altid skriftlig afstemning. Foreningens sekretær fører beslutningsreferat over generalforsamlingens forløb. Dette referat underskrives af dirigenten.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om generalforsamlingens varsel gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

Ingen kan vælges til bestyrelsen uden samtykke. Valgbar er kun medlemmer, der er fyldt 15 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasseren kan dog være en person over 18 år, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent og betalingsmåden.
Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne skal arbejde selvstændig ud fra kompetencer og retningslinier fra bestyrelsen og informere bestyrelsen om dens arbejde.

Flg. arbejdsgrupper skal som minimum nedsættes:
   * Børne/ungdomsgruppe (tager sig ag ungdomsafdelingen)
   * Dommer & kamp fordeler gruppe
   * Sports- & byfestgruppe
   * Super Søndag gruppe
   * Sparekassen Thy-cup gruppe

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder hvert år.

§ 10. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Revisorerne er valgt for et år ad gangen. Bestyrelsen er forpligtet til at påse, at formuen administreres bedst muligt.

§ 11. Tegningsregler

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 12. Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslagets samt på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af de fremmødte stemmer for. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes inden 1 måned efter den ordinære generalforsamling, jf. § 8. 

§ 13. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling ,der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens område.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 28. august 2001, og vedtaget med nye ændringer på den ekstraordinære generalforsamling, den 27. februar 2007.  
Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 20. februar 2008 samt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 14. marts 2008.
§5 ændret på den ordinære generalforsamling den 25. februar 2009 samt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2009.
Vedtægterne ændret, på den ordinære generalforsamling, den 1. februar 2011 samt den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, den 6. marts 2011.

§ 6. pkt. 5: Vedtægtsændring vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. januar samt på den ekstraordinære generalforsamling den 22. februar 2012.

                   Dirigent                                                            Bestyrelse.

           Bjarne Rægaard